Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Trời trở lạnh, đi tặng mền, mà đánh mấy vòng, tìm mãi chẳng thấy mấy người mình biết đâu. Thấy có người mới.

Cũng mừng cho mấy người cũ. Chắc họ có được chỗ khác ấm hơn rồi.

Còn lại một cái, mai đi tiếp.